Náš e-shop pro vás neustále zlepšujeme. Pokud máte nějaké podněty, budeme rádi za zpětnou vazbu na email: info@tretirodic.cz.

Obchodní podmínky

 Všeobecné obchodní podmínky pro prodej knihy Třetí rodič

I.

Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou

vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

občanský zákoník“)

Kamila Šimůnková

IČ: 86638955

se sídlem: Na Petynce 28, 169 00 Praha 6

kontaktní údaje:

email kamila@tretirodic.cz

telefon 737 109 866

www.tretirodic.cz/kniha

(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.tretirodic.cz/kniha (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.

Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska.

4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,

vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Dokončit nákup. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV.

Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V.

Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

• bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2601450292/2010 vedený u Fio banky.

bezhotovostně platební kartou

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány Shoptet Pay.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

8. Zboží je kupujícímu dodáno:

na adresu určenou kupujícím objednávce

9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

ode dne převzetí zboží,

ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí

ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

dodávce novin, periodik nebo časopisů,

dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII.

Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

výměnu za nové zboží,

opravu zboží,

přiměřenou slevu z kupní ceny,

odstoupit od smlouvy.

4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

pokud má zboží podstatnou vadu,

pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

při větším počtu vad zboží.

5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

10. Volbu způsobu reklamace má kupující.

11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII.

Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX.

Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 26. 7. 2021.

 

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej elektronických knih (dále také jen „digitální obsah”) na webových stránkách www.online.tretirodic.cz.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

pro prodej ebooku (elektronické knihy)

I. Úvodní ustanovení a vysvtlení úelu veobecnch obchodních podmínek

1. Tyto veobecné obchodní podmínky (dále téuvádné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup ebooku, elektronické knihy, dále téi jen jako „digitální obsah“ nebo „ebook“, pes webové rozhraní eshop.tretirodic.cz.

2. Nákup ebooku probíhá na základKupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím
a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobn
popsán v l. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, kterje nedílnou souástí Kupní smlouvy a podrobnuvádí a vysvtluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího
i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouv
odliná od ustanovení VOP, mají pednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP eí i nkteré dalí otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s uíváním internetovch stránek souvisí.

3. VOP obsahují informace, které potebujete mít k dispozici jetped tím, neebook koupíte. Prosím, pette si VOP peliva v pípad, e k nim budete mít pipomínky i dotazy, kontaktujte mjetped objednáním ebooku. Kontakty naleznete v l. II. VOP.

Tím, e kliknete na tlaítko „Odeslat“, mi totidáváte signál, e jste VOP vidli, etli a souhlasíte s takovm prbhem obchodu a spolupráce, jakzde popisuji.

4. Ve VOP máte k dispozici vechny podstatné informace. Pro rychlejí orientaci je tu obsah:
Obsah VOP:

  1. Úvodní ustanovení a vysvtlení úelu veobecnch obchodních podmínek

  2. Dleité pojmy (definice)

  3. Objednávka a uzavení Kupní smlouvy

  4. Cena ebooku a platba

  5. Dodací podmínky

  6. Údaje o funknosti digitálního obsahu a jeho souinnosti s hardwarem

a softwarem

  1. Odstoupení od Kupní smlouvy

  2. Záruka, práva z vadného plnní, reklamaní ád

  3. Vyizování stíností, eení spotebitelskch spor

  4. Závrená ustanovení

page1image10532672 page1image10533088

II. Dleité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.
Prodávajícím je: Mgr. Kamila
imnková
I
: 86638955
S místem podnikání: Na Petynce 28, Praha 6
Adresa pro doru
ování elektronické poty: kamila@tretirodic.cz

2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostednictvím webového rozhraní uzave se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí ebook. Kupujícím může bt podnikatel (podnikající fyzická osoba - OSVanebo právnická osoba, nap. s.r.o. nebo akciová spolenost) anebo spotebitel.

3. SPOTEBITEL. Spotebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské innosti nebo v rámci samostatného vkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IO, budu mít za to, e Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotebitel.

4. SPOTEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotebitel. Podle platnch zákonje spotebitel více chránn neKupující, kternení spotebitelem. Souasnmá prodávající i více povinností vůči spotebiteli nevůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotebiteli informace stanovené jak obanskm zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba nespotebitel, nepouijí se ta ustanovení VOP, která slouí vhradnpro ochranu spotebitele.

5. SMLOUVA UZAVENÁ DISTANNÍM ZPSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je uzavena prostednictvím PROSTEDKKOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavena, aniby se Prodávající a Kupující museli osobnpotkat, protoe ji uzavírají pes webové rozhraní nebo prostednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo

s vyuitím obdobnch komunikaních prostedk. Náklady spojené s pouitím prostedkkomunikace na dálku (zejména náklady na internetové pipojení
a telefonní hovory) si hradíte sami a neli
í se od běžné sazby útované vaím operátorem resp. poskytovatelem internetového pipojení. Uinním objednávky vslovnsouhlasíte s pouitím prostedkkomunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PEDPISY. Jsou to platné právní pedpisy, ktermi se ídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon . 89/2012 Sb., obanskzákoník (dále téjen „NOZ“) a v pípadech, kdy je Kupujícím spotebitel, je to i zákon . 634/1992 Sb., o ochranspotebitele.

III. Objednávka a uzavení kupní smlouvy

1. Kupující objednává ebook pes webové rozhraní, tj. skrze automatickobjednávkovsystém, odesláním vyplnného objednávkového formuláe.
2. POPIS EBOOKU. Na webovém rozhraní je uveden podrobn
popis nabízench ebookvetnuvedení toho, co obsahuje, komu je uren, co tenái může pinést a v jakém formátu je poskytován. Vekeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavít

page2image10543440

Kupní smlouvu ohledntchto produkt. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepouije.
3. OBJEDNÁNÍ EBOOKU. Pro objednání ebooku p
es webové rozhraní slouí objednávkovformulá, kde jako Kupující vyplníte vae jméno, píjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní íslo, u podnikatelI, DI, a zvolíte zpsob úhrady.

Ped odesláním objednávky Vám je umonno zkontrolovat a mnit údaje vloené do objednávkového formuláe a pípadnjetopravit vzniklé chyby
a nesrovnalosti. Objednávku ode
lete kliknutím na tlaítko „Odeslat“.
O obdr
ení objednávky Vás budu informovat mailem zaslanm na Vai elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdrení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, e objednávku pijímám, zalu vám informaci o pijetí objednávky v následném mailu. Do okamiku neje Vám dorueno potvrzení o pijetí Vaí objednávky, je moné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v l. II. VOP) objednávku zruit. Doruením potvrzení o pijetí objednávky na vai elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za úelem ověření pravosti objednávky
a nepoda
í-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, e objednávka vbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabvám.
4. Kupní smlouva se uzavírá v
eském jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podob, tvoí ji Vae objednávka, její pijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podob, není pístupná.

IV.Cena ebooku a platba

1. CENA EBOOKU. Na webovém rozhraní je vdy uvedena i aktuálnplatná cena ebooku. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akní cena, je spolu s tím uvedeno i za jakch podmínek a do jaké doby akní cena platí. Vzhledem k charakteru ebooku nevznikají ádné náklady
na dopravu a ani dal
í náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. pedtím nekliknete na tlaítko „Odeslat“) je proto jikonenou cenou.
2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u ebooku v okam
iku odeslání Vaí objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formulái). Pokud by dolo ke zjevné chybpi uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je mylen pedevím peklep, chyba pi zadávání ceny) nebo obdobné chybv procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevnchybnou cenu ebook dodat,
a to ani v p
ípad, e dolo k automatickému potvrzení o pijetí objednávky.
V p
ípad, e by jidolo z Vaí strany i k úhradtéto zjevnchybné ceny, jsem oprávnna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke zmnkupní ceny v dobmezi odesláním Vaí objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná
v okam
iku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné vslovné dohod.
3. Není-li mezi námi v
slovnujednáno jinak, jsem povinna vám ebook dodat a
po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.
4. ZP
SOB PLATBY. Kupní cenu je moné uhradit následujícími zpsoby:

- Bezhotovostnplatebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba se provede ihned).
- Online bankovním p
evodem (tzv. rychlplatební pevod, platba se provede ihned). Platební metody jsou napojeny na platební bránu spolenosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpeenou technologii pijímání platebních karet a online bankovních pevod. ísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickémubankovnictví zadáváte pomocí zabezpeeného a dvryhodného kanálu spolenosti SHOPTET s.r.o.

Pípadné dalí zpsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou bt mezi námi vslovndohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách eskch,
v p
ípadobjednávek ze zahranií lze kupní cenu hradit v Eurech.
5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V pípadbezhotovostního pevodu je kupní cena splatná do 7 dnod potvrzení pijetí objednávky (tedy od uzavení Kupní smlouvy). Datum splatnosti je uvedené
v pokynech k platb
, v zálohové faktue. Kupní cena je zaplacena v okamiku, kdy je písluná ástka pipsána na mj bankovní úet. V pípadonline platby kartou nebo rychlm bankovním pevodem je kupní cena splatná bezprostednpo uzavení Kupní smlouvy.
Po p
ijetí platby Vám vystavím fakturu, kterou u online platebních metod obdríte obratem po provedení platby, v ostatních pípadech do
3 pracovních dn
od pijetí platby.
Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepou
ije.
Ebook není mo
né hradit formou splátkového kalendáe.

V. Dodací podmínky

1. ZPSOB DODÁNÍ EBOOKU. Ebook ve formátu epub bude zaslán po uhrazení kupní ceny na Vámi sdlenou elektronickou adresu jako píloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobadresy webové stránky, na které je obsah mono stáhnout i otevít.
2. DODACÍ LH
TA. Délka dodací lhty závisí na zvoleném zpsobu platby. U platby online platební kartou nebo rychlm online pevodem bude ebook dodán obratem po provedení platby.


3. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktu (ebooku) nejsou ú
továny ádné náklady na dopravu.
4. Po dodání ebooku si, prosím, co nejd
íve zkontrolujte funknost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mprosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v l. VIII tchto VOP.
5. Digitální obsah vy
aduje k plné funknosti, abyste mli k dispozici hardwarové
a softwarové vybavení umo
žňující zejména otevít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje l. VI. VOP).

VI. Údaje o funknosti digitálního obsahu a jeho souinnosti s hardwarem a softwarem

1. Digitální obsah (ebook) zasílám pouze Vám, jako Kupujícímu, na Vai elektronickou adresu, pípadnzpístupnním adresy webové stránky, kde je obsah umístn. Digitální obsah vyaduje k plné funknosti, abyste mli k dispozici hardwarové
a softwarové vybavení umo
žňující otevít a pracovat s dokumenty ve formátu epub. Obsah stáhnete v internetovém prohlíei, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro stáhnutí ebooku je nezbytné, abyste byli pipojeni k síti internet s dostatenou rychlostí pipojení. Neodpovídám za nedostupnost obsahu

v pípadnefunknosti i pomalé rychlosti Vaeho internetového pipojení. Může se stát, e je obsah krátkodobdoasnnedostupnv pípadúdrby dat nebo vpadkserveru. Webové stránky mohou bt aktualizovány bez pedchozího upozornní.

2. Digitální obsah je chránn autorskm právem a není moné jej bez mého vslovného souhlasu dále it nebo umonit jeho uití dalími osobami. Ebook slouí pouze ke vzdlávacím úelm a informaním úelm a je vytvoen s vyuitím mch znalostí a zkueností. Jedná se o návody a doporuení a záleí na Vaich schopnostech a dalích okolnostech, jaké vsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídám za Vápípadnneúspch v aplikaci postup, rad a doporuení uvedench v ebooku.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Ze zákona může spotebitel od smlouvy uzavené distanním zpsobem zpravidla odstoupit bez udání dvodve 14denní lhtod uzavení kupní smlouvy. Objednáním a zaplacením ebooku vslovnsouhlasíte s tím, e Vám ebook (digitální obsah) bude dodán bezprostedn, resp. do 3 pracovních dnpo provedení úhrady. Pokud Vám na základtohoto Vaeho souhlasu bude ebook dodán bhem 14 dní od uzavení Kupní smlouvy, pak podle § 1837 písm. l) NOZ nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání dvodu a vrácení penz. Máte právo od Kupní smlouvy odstoupit pouze v pípadech, kdy to NOZ umožňuje pro vady ebooku (pro rozpor

s Kupní smlouvou) – viz níe v l. VIII. VOP nebo pro jiné podstatné poruení mch povinností z Kupní smlouvy.
2. Jako Prodávající jsem oprávn
na od Kupní smlouvy odstoupit v pípadpodstatného poruení Vaich povinností z Kupní smlouvy, zejména v pípad, kdy by dolo k neoprávnnm zásahm do webového rozhraní, poruení autorskch práv

a v dalích pípadech stanovench zákonem nebo tmito VOP. Pokud by z Vaí strany jako Kupujícího nedolo k úhradkupní ceny ani ve lht10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhty ruí.
3. Je-li Vám spole
ns ebookem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavená s rozvazovací podmínkou, e dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z mojí strany pro podstatné poruení vaich povinností z Kupní smlouvy, pozbvá darovací smlouva na dárek (bonus) úinnost a jste povinni mi poskytnutdárek nejpozdji do 14 dnod odstoupení od smlouvy vrátit. Vekeré dárky a bonusy jsou zasílány i zpístupnny apo úhradkupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

VIII. Záruka, práva z vadného plnní, reklamaní ád

1. Práva vznikající z vadného plnní se ídí platnmi právními pedpisy, zejména ustanoveními § 2099 a2112 a § 2165 a2174 NOZ.
2. Práva ze záruky se
ídí zejména ustanoveními § 2113 a2117 a § 2161 a2164 NOZ.

3. Jako Prodávající vám odpovídám, e ebook pi pevzetí nemá vady. Jste-li spotebitelem, pak v pípad, e se vada projeví do 6 msícod pevzetí, má se
za to,
e ebook byl vadnjipi pevzetí. Jste-li spotebitelem, odpovídám i za to, e se vady nevyskytnou v záruní dob, která iní 24 msícod pevzetí ebooku.
4. V p
ípadvskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v pípadopakovaného vskytu vady nebo vskytu vtího potu vad máte právo poadovat vmnu ebooku za novanebo od Kupní smlouvy odstoupit. V pípad, e neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového ebooku bez vad, můžete poadovat piměřenou slevu. Piměřenou slevu můžete ádat i v pípad, e bych nebyla schopna vám novebook bez vad dodat, stejntak i v pípad, e bych nezjednala nápravu v piměřené dobnebo e by vám zjednání nápravy psobilo znané obtíe. Vzhledem k charakteru ebooku pichází v úvahu jako vada nedostupnost ásti obsahu, popípadchybjící nebo neitelná ást.
5. Práva z vadného pln
ní vám nenáleí, pokud byste ped pevzetím ebooku vdli, e ebook má vadu, anebo byste vadu sami zpsobili. Záruka a nároky
z odpov
dnosti za vady se nevztahují na vady zpsobené nesprávnm uíváním nebo uloením ebooku.
6. Pokud vám nebyl ebook dodán v dodací lh
t, prosím, zkontrolujte nejprve sloky „hromadná pota“ nebo spam. Pokud ani tam ebook nenaleznete, uplatnte reklamaci dle následujícího odstavce.
7. Reklamaci u m
uplatnte bez zbyteného odkladu po zjitní vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu info@lenkakonigova.cz. Uvítám, pokud k reklamaci piloíte i fakturu i jindoklad o koupi, popis reklamované závady a návrh eení reklamace. Reklamaci vyídím bez zbyteného odkladu, nejpozdji do 30 dn, pokud se vslovnnedohodneme jinak. O uplatnní a vyízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotebitel.

IX. Vyizování stíností, eení spotebitelskch spor

1. Máte-li k uzavené Kupní smlouv, jejímu plnní i mojí innosti njakou stínost, kontaktujte mprosím na elektronické adrese kamila@tretirodic.cz.
2. Podnikám na základ
ě živnostenského oprávnní, kontrolním orgánem je písluný živnostenskad, dohled nad dodrováním pedpiso ochranspotebitelprovádí eská obchodní inspekce. Dodrování pedpiso ochranosobních údajdozoruje Úad pro ochranu osobních údaj. I na tyto orgány se můžete obrátit se svmi stínostmi.

3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotebitelem dojde ke spotebitelskému sporu, má spotebitel právo na jeho mimosoudní eení. Subjektem mimosoudního eení podle zákona . 634/1992 Sb., o ochranspotebitele, je eská obchodní inspekce. Vekeré podrobnosti k mimosoudnímu eení jsou uvedeny na stránkách

page6image10612928

eské obchodní inspekce www.coi.cz. Spotebitel může vyuít rovněž platformu pro eení sporonline, která je zízena Evropskou komisí
na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. Uvádím,
e nejsem vázána ádnmi kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

X. Závrená ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu uritou, do doby splnní povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplvající.
2. Ochrana osobních údaj
je eena samostatnm dokumentem, kternaleznete na webovém rozhraní.
3. Vezm
te prosím na vdomí, e jsem oprávnna tyto VOP jednostrannmnit, pro Kupujícího vak vdy platí text obchodních podmínek úinnv okamiku odeslání objednávky.
4. Tyto VOP jsou ú
inné od 18.5.2024.

Zpět do obchodu